[PDF] स्कंदमाता स्तोत्र | Skandamata Stotram PDF Download in Sanskrit – PDFfile

स्कंदमाता स्तोत्र | Skandamata Stotram in Sanskrit PDF download link is given at the bottom of this article. You can direct download PDF of स्कंदमाता स्तोत्र | Skandamata Stotram in Sanskrit for free using the download button.

स्कंदमाता स्तोत्र | Skandamata Stotram Sanskrit PDF Summary

Dear readers, here we are offering स्कंदमाता स्तोत्र PDF / Skandamata Stotram PDF to all of you. Skandamata Stotram is one of the best Sanskrit hymns dedicated to the Goddess Skandamata. Skandmata is worshipped on the 5th day of the Navratri festivities by the devotees of the Goddess.

It is said that Lord Kartikey is also known as Lord Skanda and the Goddess Skandmata is the mother of Lord Skanda, It is the reason that this form of Goddess is known as the Skandmata. If you are observing the fast of Navratri and want to get it to succeed then you should worship Goddess Skandamata on the 5th day of the Navratri.

स्कंदमाता स्तोत्रम् / Skandamata Stotra Lyrics in Sanskrit PDF

नमामि स्कन्दमाता स्कन्दधारिणीम्।

समग्रतत्वसागररमपारपार गहराम्॥

शिवाप्रभा समुज्वलां स्फुच्छशागशेखराम्।

ललाटरत्नभास्करां जगत्प्रीन्तिभास्कराम्॥

महेन्द्रकश्यपार्चिता सनंतकुमाररसस्तुताम्।

सुरासुरेन्द्रवन्दिता यथार्थनिर्मलादभुताम्॥

अतर्क्यरोचिरूविजां विकार दोषवर्जिताम्।

मुमुक्षुभिर्विचिन्तता विशेषतत्वमुचिताम्॥

नानालंकार भूषितां मृगेन्द्रवाहनाग्रजाम्।

सुशुध्दतत्वतोषणां त्रिवेन्दमारभुषताम्॥

सुधार्मिकौपकारिणी सुरेन्द्रकौरिघातिनीम्।

शुभां पुष्पमालिनी सुकर्णकल्पशाखिनीम्॥

तमोन्धकारयामिनी शिवस्वभाव कामिनीम्।

सहस्त्र्सूर्यराजिका धनज्ज्योगकारिकाम्॥

सुशुध्द काल कन्दला सुभडवृन्दमजुल्लाम्।

प्रजायिनी प्रजावति नमामि मातरं सतीम्॥

स्वकर्मकारिणी गति हरिप्रयाच पार्वतीम्।

अनन्तशक्ति कान्तिदां यशोअर्थभुक्तिमुक्तिदाम्॥

पुनःपुनर्जगद्वितां नमाम्यहं सुरार्चिताम्।

जयेश्वरि त्रिलोचने प्रसीद देवीपाहिमाम्॥

स्कंदमाता का मंत्र / Skandamata Puja Mantra

या देवी सर्वभूतेषु मां स्कन्दमाता रूपेण संस्थिता।

नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः॥

सिंहासनगता नित्यं पद्माञ्चित करद्वया।

शुभदास्तु सदा देवी स्कन्दमाता यशस्विनी॥

You can download Skandamata Stotra PDF by clicking on the following download button.

Leave a Comment