[PDF] दुर्गा सूक्त | Durga Suktam PDF Download in Sanskrit – PDFfile

दुर्गा सूक्त | Durga Suktam in Sanskrit PDF download link is given at the bottom of this article. You can direct download PDF of दुर्गा सूक्त | Durga Suktam in Sanskrit for free using the download button.

दुर्गा सूक्त | Durga Suktam Sanskrit PDF Summary

Dear readers, here we are presenting Durga Suktam PDF in Sanskrit to all of you. Durga Suktam is one of the best hymns which is dedicated to the Goddess Durga. Goddess Durga is one of the most worshipped deities in the Hindu Dharma. Goddess Durga is considered the furious form of Goddess Adi Shakti.

If you want to seek the blessing of Goddess Durga then you should recite Durga Suktam every day but if it is not possible for you to recite it daily then you can recite it every Friday. If you want full fill any special wish then you can recite the Durga Suktam with Sankalpa during the Navaratri.

दुर्गा सूक्त PDF / Durga Suktam Lyrics in Sanskrit PDF

॥ अथ दुर्गा सूक्तम् ॥

ॐ जातवेदसे सुनवाम सोम मरातीयतो निदहाति वेदः ।

स नः पर्षदति दुर्गाणि विश्वा नावेव सिन्धुं दुरिताऽत्यग्निः ॥ १॥

तामग्निवर्णां तपसा ज्वलन्तीं वैरोचनीं

कर्मफलेषु जुष्टाम् । दुर्गां देवीꣳ शरणमहं

प्रपद्ये सुतरसि तरसे नमः ॥ २॥

अग्ने त्वं पारया नव्यो अस्मान्थ्स्वस्तिभिरति दुर्गाणि विश्वा ।

पूश्च पृथ्वी बहुला न उर्वी भवा तोकाय तनयाय शंयोः ॥ ३॥

विश्वानि नो दुर्गहा जातवेदः सिन्धुन्न नावा दुरिताऽतिपर्षि ।

अग्ने अत्रिवन्मनसा गृणानोऽस्माकं बोध्यविता तनूनाम् ॥ ४॥

पृतना  जितꣳ सहमानमुग्रमग्निꣳ  हुवेम परमाथ्सधस्थात् ।

स नः पर्षदति दुर्गाणि विश्वा क्षामद्देवो अति दुरितात्यग्निः ॥ ५॥

प्रत्नोषि कमीड्यो अध्वरेषु सनाच्च होता नव्यश्च सथ्सि ।

स्वाञ्चाग्ने तनुवं पिप्रयस्वास्मभ्यं च सौभगमायजस्व ॥ ६॥

गोभिर्जुष्टमयुजो निषिक्तन्तवेन्द्र विष्णोरनुसंचरेम ।

नाकस्य पृष्ठमभि संवसानो वैष्णवीं लोक इह मादयन्ताम् ॥ ७॥

ॐ कात्यायनाय विद्महे कन्यकुमारि धीमहि । तन्नो दुर्गिः प्रचोदयात् ॥

॥ इति दुर्गा सूक्तम् ॥

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

तैत्तिरीयारण्यकम् ४, प्रपाठकः १०, अनुवाकः २

You can download Durga Suktam PDF in Sanskrit by clicking on the following download button.

Leave a Comment